Piraterna

Ledord: Kamratskap, laglöshet, äventyr, äraRexlajv_piraterna_postapo_rex_lajv
Grupp: ca 15-20 personer
Tillåtna vapen: latexvapen och SAG
FB-grupp

Stämningstext
Det är kväll i piratlägret och samling kring långbordet med alla besättningskamraterna. “Hur har det gått med allt idag?” frågar kaptenen över skramlet med muggarna.

“Jag var borta hos väktarna med batterierna. De tog mutan, men accepterade inte vårat förslag…” berättar Dråparn och visar upp sin nya blåtira och ett rungande skratt utbrister och bägarna höjs i en skål.

“Ja ja, jag skickar väl nån med lite mer ja… mer kommunikativa kvalitéer imorgon för att försöka reda ut det hela” avslutar kapten och tittar menande Alexandreja. Diplomaten i den stiliga rocken drar fram ett papper ur en dold ficka, gör en kort anteckning och avslutar med en bestämd nick till kaptenen. Därefter ställer sig Bulk och Kenneth upp och fortsätter med en lång utläggning om hur de drivit in en skuld från något pack i kåkstaden och hur de lämnat honom i en hög som inte verkade läcka mer än att han skulle kunna klara nästa avbetalning. Ytterligare en skål utbringas och inte förrens småtimmarna klingar de sista ljudet från festen av, tystnaden lägger sig och bryts endast av det välbekant ljudet av ett gevär som laddas, kängor som snöras av och en djup suck från den som drog det kortaste strået.

“Dråparn, du tar första vakten.”

Historia
Dem som idag kallas pirater är en löst sammansatt laglös grupp av klaner som uppstod vid evakuering av Terra. Varje klan leds av en släkt som får sin makt genom anor och rikedomar som härstammar från deras tid på Terra. De var adelsfamiljer, ledare för storföretag eller kriminella organisationer och satt på väldiga rikedomar. När katastrofen inträffade valde dessa familjer att fylla sina egna skepp med allt de ägde och rädda sina egna skinn istället för att hjälpa till i den gemensamma evakueringen av Terra. Detta gjorde att katastrofkommitén för evakueringen fördömde dessa släkter och kallade dem för pirater. Klanerna har alltså väldigt olika bakgrunder och det enda som de säkert har gemensamt är att de är föraktade och utfrysta av den lunanska auktoriteten. När detta skedde såg de ett behov av att hålla ihop för att tillsammans kunna vara starka och piratrådet bildades (läs mer nedan under Styrning). Vissa Pirater har byggt en stolthet kring pirat-stämpeln och kallar sig för pirater, medan andra inte tillkännager sig som pirater även om Luna har stämplat dem som det.

Idag
Piraterna idag lever primärt i Terras yttre asteroidbälte där de utgår från gruvstationer eller föredetta lager eller handelsstationer som funnits där sedan innan katastrofen. Dessa har byggts ut sedan katastrofen och fungerar som hem och säkra hamnar för piraterna och deras skepp. Piraterna livnär sig på en uppsjö av olika saker, främst; gruvbrytnig, förädling, logistik, bärgning av gammal rymd-grunk, smuggling till Terra och beskyddarverksamhet. Men även spionage, sabotage, och i viss mån även bordning och plundring av andras skepp förekommer. Att borda skepp är ett farligt jobb och det finns stora risker dels i själva utförandet, med risk för liv och skepp, men det främsta hotet är att väcka Lunas ilska och vedergällning. Därav hålls bordningsverksamheten ganska låg. De skepp som riskerar att överfallas är privata företagsskepp som oförsiktigt flyger in i asteroidbältet eller för långt från Luna utan tillräcklig eskort.

__________________________________________________________________________

Utökad info för dig som vill spela Pirat

Piraterna och Luna
Piraterna och Luna har en brokig relation. Katastrofkommitén förvisade piraterna från Luna då de flydde sitt medmänskliga ansvar men har funnit att de kan utnyttja dem för diverse smutsiga jobb som de inte vill beblanda sig med. Piraterna och Luna har istället ett hemligt och informellt samarbete. Mot att de gör jobb så farliga och smutsiga att de inte med god ton kan utföras på Luna så kan piraterna byta till sig tex; flytande bränsle för atmosfärflygning, avancerade/kvalitativa reservdelar till skepp, lyxvaror, vissa kemikalier eller avancerad teknik som piraterna ej själva kan framställa. Dessa jobb innefattar bland annat brytnig av ovanliga ämnen i asteroider, förädling av vissa metaller med toxiska processer och högriskuppdrag på Terra. De klaner som är involverade i den här verksamheten håller det dolt för varandra, ser det som ett nödvändigt ont och som en möjlighet att skaffa resurser och handelsvaror som annars hade varit omöjliga att få tag på.

De pirater som har kännedom om dessa förhållanden håller det för sig själva och det talas aldrig om det utom med individer som man vet om redan är införstådda med det. Det är inte ovanligt att enbart ett fåtal i en besättning som har verksamhet med Luna har kännedom om vilka de handlar med. Att ett piratskepp dockar vid Lunas rymdhamn är extremt ovanligt, möten sker istället dolt för stora delar av besättningsmedlemmarna eller vid dolda träffar med skepp där Luna till det yttre maskerar sin identitet. Om fel klanmedlemmar fick reda på dessa verksamheter skulle mycket väl kunna leda till lynchning eller myteri.

Föraktet mot styret på Luna är starkt hos piraterna då de banlyste dem i samband med katastrofen, men utan Luna och den verksamhet som dess invånare och företag skapar skulle piraterna gå under, därför är öppna stridshandlingar väldigt ovanliga och initieras enbart efter noga överväganden. Ingen klan är stark nog att kunna stå emot Luna och att i onödan dra på sig Lunas vrede skulle bli mycket kostsamt då de sitter på solsystemets största och tyngsta vapen. När det händer större olyckor eller sker sabotage beskylls ofta (ibland felaktigt) piraterna av Lunas styre för att ligga bakom dessa.

Piraterna har officiellt en närmast obefintlig närvaro på Luna men det finns ett antal pirat-diplomater och handelsmän som i olika roller agerar i det dolda eller spionerar på Luna åt sina respektive Klaner. Visst sabotage utförs även av flottan, antingen lejt eller för klanens räkning. Den officiella verksamhet som finns är den pirat-representant som finns med som rådgivare i Lunarådet. Representanten har enbart en rådgivande roll, och saknar rösträtt. Rådgivaren finns där för att undvika onödiga konflikter mellan piraterna och Luna och representanten är direkt underställd Piratrådet (se nedan).

Skeppen & Stationerna
Piraterna har sina hem på en brokig skara stationer och skepp av alla möjliga typer och storlekar, varav de allra flesta har fått rejäla ombyggnader och modifikationer för att passa sina nya syften.

Stationer
Flera av klanerna med företagsbakgrund tog sin tillflykt till sina gruvstationer eller industribaser och har därefter byggt ut och utvecklat dessa för att klara de nya utmaningarna i livet som rymdnomader. Dessa industribaser har i många fall kommit att utgöra kärnan i klanens fortsatta verksamhet. Vissa klaner som t.ex. af Sylen saknar helt fasta baser och lever uteslutande på sina skepp.

Skepp
Då piraterna kommer från en bred bakgrund finns skepp med bakgrund i allt från lyxkryssare för rymdturism, tunga och långsamma malmbrytningsskepp, små kurirskyttlar till stora reguljära fraktskepp samt enstaka skepp för millitära ändamål. De skepp som kan väntas råka i konflikt med Luna eller andra parter ute i systemet har fått alla möjliga typer av vapen och förstärkningar, ofta hemmabyggda, fastbultade för att klara en hårdare tillvaro. Efter många års användande och ibland bristande underhåll är skeppen i varierande skick. Saker kan läcka här och var och det blir en hel del fullösningar för att få dem att funka bra. Tillgången på kvalitativa reservdelar för skeppsreparationer är allt annat än god.

Skepp & Terra
Skepp som kan gå ner i Terras atmosfär är av klasserna skyttlar och korvetter. Dessa har i de flesta fall en väldigt begränsad egen förmåga att klara nämnvärda rymdfärder, utan utgår ifrån och dockar med större skepp. Skyttlarna används vanligen för transport av varor eller smuggelgods till Terra och resorna är oftast väl planerade då piraterna inte har tillgång till den Lunakontrollerade acceleratorn vid Rex 1 och det flytande bränsle som krävs för atmosfärstart är en dyr och eftertraktad resurs. Rena persontransporter är väldigt ovanliga och vanligen reserverade för de rikare bland klanernas ledarfigurer. Det vanligaste sättet att ta sig till Terra är att åka med en material/smuggeltransport eller att bli smugglad till Luna och därifrån ta en Luna-skyttel ner till Terra/Rex 1 och därefter fortsätta vidare mot sitt mål. (Läs mer om skepp och rymdfart på sidan “Rymdfart”)

Regler och “lagar”
Piraterna må vara ett laglöst pack men de har en viss piratheder. Den går i mångt och mycket ut på att respektera befäl och kamrater och att ta hand om sina skepp och baser då dessa möjliggör piratens liv. Skulle dessa gå under kommer man snabbt möta ett slut i den kalla rymden. En pirat ska respektera sina överordnade och inte sätta sig emot mer än man anser hälsosamt försvarbart och man skall respektera sina kamrater och inte stjäla från dem, eller företa sig andra upptåg som kan skapa långvariga konflikter i de egna leden.

  1. Vörda och vårda skepp och station
  2. Respektera ditt befäl
  3. Respektera dina kamrater
  4. Stjäl inte från de dina

Kaster & Klaner
Piraterna är uppdelade i åtta klaner som beskrivs nedan, dessa har olika karaktär och mål. Inom alla klaner finns även ett kastsystem med tre nivåer

Flottan är de som arbetar tyngst och strider för klanen, de utgör ryggraden i piratgrupperingen. De står för allt från det grova arbete med malmbrytning till att beskydda platser, skepp och folk till att plundra och erövra när tillfälle bjuds. De klär sig praktiskt och bär sällan kläder som fladdrar eftersom de kan fastna eller komma ivägen. De är ofta beväpnade med vapen, ex. knivar eller pistoler, som låter dem vara beredda på allt men som inte hindrar dem i det dagliga arbetet.

Handelsmännen har hand om den ekonomiska, logistiska och och administrativa. Detta arbete innefattar bland annat att köpa in nödvändig materiel från andra grupperingar, sälja produkter till dem samt transporter och smugglande mellan olika platser. De klär sig gärna i större skrudar och gärna många fickor eller väskor med plats för papper, värdehandlingar, pengar och dylikt.

Diplomaterna svarar för de diplomatiska relationerna mellan fraktioner med alltifrån att vara lagman ombord på skepp till att vara piraternas språkrör mellan olika Klaner eller gentemot Luna. Diplomaterna är den minsta kasten inom piraterna. Diplomaterna klär sig gärna lite snoffsigare och gillar att klä sig i färger så de syns och folk märker av dem. Långrock är lite av ett uniformsplagg. Som vapen använder de helst värjor, en modifierad flintlåsspistol eller dylikt stilig utrustning.

Flottan är den överläget största i arbetsuppgifter och antal och där nya klanmedlemmar vanligen hamnar om de inte har färdigheter som motiverar annat. När man går från en kast till en annan kan det ses ner på av klankamraterna då man ofta överger sina närmaste kamrater vid bytet då man får andra uppgifter. Det är inte ovanligt att det finns det minst en från varje kast på ett skepp men Familjerna vördar vanligen en kast framför de andra.

Namn
Namnkulturen är mest beroende på vart i själva samhällsskicket man ligger och hur framgångsrik man är. T.ex. folk ur det lägre samhällsskicket har namn som antingen är givna av föräldrar, självvalda eller ett ökennamn de fått. Ex: Pok klättrare, Sanne enöga, Malk klåpare. Folk ur det högre skiktet föds antingen med fina namn eller så förfinar de sina tidigare namn för att passa in. Ex: Polius Klowus, Sanniwia Enbolyn, Malboly Klåbinum.

Styrning
Piraterna styrs utav ett råd bestående av sju personer. Var tredje år väljs två personer ur vardera kast och från dessa sex väljs sen en person ur rådet att leda dem, kallad Överamiral. Dennes plats fylls därefter av någon från samma kast som den nyvalda Överamiralen tilhör. Alla i rådet har en röst vardera utom Överamiralen som har tre röster, detta gör så att över hälften av rådet måste anse att dennes beslut är felaktigt. Det ryktas om att det förekommer hot och mutor i det fördolda som ledar till att åsikter förändras, men detta talas det inte högt om då de som talar illa om rådet har en tendens att försvinna.

Såhär ser rådet ut idag.
Överamiral: Polius Klowus (Diplomati)
Brutom Flägg (Flottan)
Desirée Klinga (Flottan)
Cassandra Klowus (Diplomati)
Elisabeth Hind af Sylen (Diplomati)
Krutow Crusia (Handel)
Agaton Femklöver (Handel)


Piratklanerna

Piraterna är uppdelade i klaner och varje klan styrs av den släkt som stod för grundandet av klanen. Här nedan följer en beskrivning av de åtta största och mest inflytelserika piratklanerna och de släkter som styr dem. Varje släkt har en eller flera ledargestalter och dessa bär ofta titeln Amiral.

Flägg
Klanen Flägg är den mest inflytelserika av piratklanerna och har stora kontaktnät. Med stolthet kallar de sig pirater och är de första man relaterar till när man pratar om den undre världen. De är väldigt drivna i att skapa relationer och bilda allianser, vilket också gör att klanen ibland anklagas för sina underhuggares skandaler. Klanen styrs av Brutom Flägg och Irella Flägg och släktens kärnmedlemmar florerar mest inom flottan men det är inte ovanligt att släkten även syns inom diplomati och handel. Släkten är omtalad för deras son Fabianus Flägg som upprättade en handelsstation på den södra kontinenten på Terra. Fabianus var gift med Eleonora Akterstjärna och stationen uppkallades efter henne. Båda två dödades av lunanska insatssoldater under operation Månsken. Klanens flaggskepp heter Minemipax och är ett större slagskepp.

Andra kända skepp som går under Fläggs flagga är skeppet V-4773-N som styrs av Kapten Victor “Räven” Vulpes samt den mytomspunna jagaren Prins Erazé som styrs av den ökända Kapten Inguar Redsela.

Klanens ledargestalt: Brutom Flägg
Flaggskepp: M1N13M1P4X Minemipax
Hemort: Asteroriden R34

Klinga
Klanen Klinga är framstående inom flottan och är omtalade tack vare deras flaggskepp Gränsbrytaren. Gränsbrytaren är ett stort slagskepp konstruerat för krig och sammandrabbningar. klanen har gjort sig kända för sin stridsduglighet och sitt handlingskraftiga agerande.

Klanens ledargestalt: Desirée Klinga.
Flaggskepp: 6R4N5 Gränsbrytaren
Hemort: Asteroidsystemet Hyacint

Storm
Klanen Storm är en stark grundstomme i flottan. Släkten är kända för att vara rätt så lugna och beräknande även i drabbningar. Trots att de besitter en stark krigskapacitet undviker de våldsamma konflikter så långt det går. Klanens flaggskepp heter Midvinter, men klanens ledargestalt, amiral Serverus Storm styr istället slagskeppet Rimfrost. År 3362 genomförde Rimfrost en mirakulös nödlandning i Södra Vahnhavet på Terra efter en olycka som fick skeppets primära syrgastank att explodera.

Klanens ledargestalt: Serverus Storm
Flaggskepp: M1DV1N73R Midvinter
Hemort: Asteroiden R2-Cirrostratus

Akterstjärna
Klanen Akterstjärna är en klan som håller mycket hårt på gamla traditioner. Det är inte ovanligt att de anser sig vara lite förmer än andra. De anser att mutanter är ohyra och på sin höjd några man kan använda för saker och arbeten de ur familjen själva aldrig behöver märka av. De har en starkt tro på sin rätt och har svårt att förstå att andra inte alltid delar den, något Akterstjärna menar på att resten bara inte förstått det rätta än. De förekommer mest i politiska sammanhang och även fast någon handelsman har funnits, har ännu ingen i släkten Akterstjärna gått med flottan.

Ledargestalter: Adrian och Magdalena Akterstjärna
Flaggskepp: 4K73R (Akterstjärna)
Hemort: R7-asteroiderna (kallas även för solstenarna)

Klowus
Klanen Klowus är mest känd genom att klanens ledargestalt Polius Klowus sitter som överamiral i piraternas råd. Polius själv är nytänkande och försöker hålla en rätt så liberal och fredlig politik mot bland annat Luna. Det är inte alla som uppskattar denna politik och skulle gärna vilja se honom avsatt. Tack vare att även Cassandra Klowus har en plats i piratrådet har klanen Klowus en extremt stark position.

Klanens ledargestalt: Polius Klowus
Flaggskepp: SV4L4 Svala
Hemort: Asteroiden R8

Hind af Sylen
Hind af Sylen är likt släkten Akterstjärna en väldigt konservativt tänkande släkt som lever på sina traditioner, anseende och rikedomar. Innan katastrofen var de kända för deras hotell-imperium som gick under släktens namn. Släkten värdesätter kultur högt och framstår mest i politiska kretsar.Den är känd för sitt flaggskepp Stora Hind som är det största skepp som människan någonsin byggt. Det är till och med större än det Lunanska hangarskeppet RHS Carillon. Innan katastrofen gick Stora Hind som en gigantisk lyxkryssare i hotellkedjans regi. Skeppet var mycket utav ett skrytbygge och har över åren genomgått kraftiga modifikationer.

Klanens ledargestalt: Elisabeth Hind af Sylen
Flaggskepp: 570R4 H1ND Stora Hind
Hemort: Stora Hind

Crusia
Klanen Crusia är den minsta av de inflytelserika klanerna. Av någon anledning beskyddas Crusia av alla de större piraterna. Det finns nämligen något i historien som hänt en Crusia som gjort att de förtjänat beskydd. De är kända för att vara vänliga men har inte särskilt mycket respekt och tas sällan på allvar. Många av de större klanerna behandlar släkten Crusia som barn som ska beskyddas eftersom de inte klarar av det själva. Släkten, som florerar mest inom handel och diplomati är inte nöjda med hur de blir bemötta men är samtidigt väldigt försiktiga för att inte tappa sin lojalitet.

Klanens ledargestalt: Krutow Crusia
Flaggskepp: 4MY6D4L4 Amygdala
Hemort: Asteroidsystemet Hyacint

Femklöver
Klanen Femklöver är väldigt framstående inom handel, de har alltid prioriterat värdet av en god affär och söker alltid efter mera rikedomar. Släktens kärna består idag av Agaton och Aurora Femklöver som tillsammans har sju barn. De har sin hemvist på asteroiden Opal som ligger i Terras yttre asteroidbälte. Opal var från början en handelsstation men blev klanens officiella hem efter katastrofen på Terra. Klanens Flaggskepp heter Trifolium och sägs vara det snabbaste rymdskeppet i mänsklighetens historia.

Klanens ledargestalter: Agaton och Aurora Femklöver
Flaggskepp: 7R1F0L1UM Trifolium
Hemort: Asteroiden Opal

Erazé (utrotade)
Klanen Erazé hade tidigare överamiral-titeln i piraternas råd. De styrde piraterna med stor auktoritet och sågs på med väldigt stor respekt. Det var många som tyckte väldigt mycket om Erazé men det fanns även ett fåtal som avskydde dem. Släkten Erazé utrotades under det så kallade Mandala- attentatet när klanens flaggskepp och samtliga andra skepp sprängdes. Det är inte känt vilka som låg bakom men mycket misstankar och rykten florerar. Endast jagaren Prins Erazé med sin kapten Inguar Redsela fanns kvar och kom senare att ingå i Fläggs flotta. Släkten Erazé var dock utrotad.

Myx (fördrivna och utfrysta)
Myx är en klan som alltid varit hatade av många. De satte sig alltid emot majoriteten och förde med sig en väldigt dålig attityd, framförallt mot rådet och släkten Erazé och vid mandala-attentatet blev Myx anklagade för att ligga bakom. Därefter samarbetade de större klanerna och dödade alla anhängare de hittade för förräderi och fördrev resten långt bort.

Sirrus (försvunna)
I samband med mandala-attentatet försvann klanen Sirrus, ingen vet egentligen varför de gav sig av eller vart men i och med timeingen har många misstankar riktats mot dem kring attentatet. .