Luna

Invånare: ca 30 000 000
Antal städer: 5 st
Befolkning;

 • Människor 92%
 • Cyborgs 4%
 • Raveare 3%
 • Cermonimästare <1%
 • Icke Terranier <1%
 • Mutanter 0%

Socioekonomisk fördelning;

 • Utsatta 35%
 • Ok 45%
 • Bra 19%
 • Välställda 2%

Dominerande verksamheter;

 • Gruvbrytning
 • Produktion
 • Forskning

 

Historik
År 3302 upptäckte man att Luna innehöll stora mängder järn och andra metaller så det bestämdes att Luna skulle bli språngbrädan för nästa steg på vägen mot stjärnorna. Planer lades fram för gruvkollonier, en rymdhamn och arbetet inleddes.

 Då Lunas atmosfär var toxisk och inte kunde stödja mänskligt liv började arbetet för att terraformera planeten för att möjliggöra industriell etablering. Efter flera års avancerad GMO-forskning för att framställa en tålig alg som kunde utgöra ryggraden i terraformeringen och storskalig produktion av YGOs, ytgasomvandlare. Dessa fördes upp år 3290, projektet var framgångsrikt och år 3292 etablerades den första gruvan! Luften var fortfarande dålig men blev över tiden bättre.

Luna kolloniseras
Vid 3298 hade verksamheten på Luna kommit att omfatta ett flertal gruvor såväl som forskning och produktion. Det var prestige att ha en företagsetablering på Luna för att visa på entreprenörsanda, driv och tekniska framsteg och kunnig inom företaget. Kolloniseringen av var uppdelad kring fem stora megastäder som i mångt och mycket bestod av industrikomplex med civila områden i anslutning. Man byggde höga skrapor till de boende till för att bygga platseffektivt, snabbt och enkelt kunna fördela resurser i städerna. Luften i städerna var bra men lite sämre ute i ödemarken då man samlade in den hälsosammare och rena luften från Lunas lungor/oaser. Terrängen bestod av ett månlandskap med sporadiska myllrande oaser där “fillterträden” hade slagit rot och frodats. Tidigare var de väldigt spridda över Luna men i och med atmosfärens förändring och skogsavverkning så hämmades deras utveckling.

Lunas Historia
Under dess storhetstid innan katastrofen så befolkades Luna av ca 5 miljoner lunianer och dess centra var huvudstaden Lunanum där administrationstornet var beläget, ofta kallat Torn:1. Det fungerade som en mindre regering men var en administration/myndighet underställd FTN för att hålla ordningen på Luna. Under katastrofen så tog katatrofkommisionen över Torn:1 och sen därmed blev Lunas styre kvar där även efter katastrofen.

De flesta företag som inte har sina kontor/administrativa centra ute vid själva företaget strävar efter att ha lokal så nära Torn:1 som möjligt. De allra största företagen har lokaler i angränsande hus med gångbroar rakt in i Torn:1.

 Vid massevakueringarna skeppades ca 10 miljoner av Terras dåvarande 12 miljarder invånare till Luna för att undvika det hägrande hotet om kärnvapenbombningar i kriget mot gastarna. Vid den här tiden blev livet Luna kaotiskt och man hade stora problem med att husera alla nykommna. Det gammla industrikomplexet nordväst om Lunanum som tidigare tagits ur drift i och med nedläggningar och möjlighet att flytta verksamheten aktiverades igen och man en stor mängd scervicepersonal tvångsflyttades dit för att stödja uppstarten fick tjäna som mottagarcentral. Området kom senare att kallas Terrarum i och med den stora mängden Terra-invånare som flyttade dit. Kombinationen av att Terrarum var för litet och och mottagningsprocessen för långsam ledde till att Katastrofkommiten inte kunde hantera den snabba mottagningstakten och flyktingarna spreds över hela Luna. Städerna var inte förberedda för en nära ökning av befolkningen och idag omges alla städer utom Ascula av stora slumområden av vidsträkta låga kåkstäder och som vid städernas ytterkanter klänger kringer på utsidorna av skyskraporna . Då och då har folk försökt etablera sig kring Ascula men ingen tycks vara intresserad av att stanna där någon längre tid. Det ryktas om försvinnanden och oförklarliga händerlser men ingen av myndigheterna eller AsculaTek utredningar har lyckats visa på något.

Idag / Att Leva på Luna
I tiden efter katastrofen har Lunas befolkningen vuxit till ca 30 miljoner invånare som är uppdelade på 5 större stadscentra. Majoriteten av befolkningen lever i nedslitna före detta toppmoderna bostäder i de gamla lunastäderna från innan katastrofen eller i de kåkstäder som klänger kring dem. Kåkstäderna som växt fram består idag av flera nivåer och luftstandarden är dålig, elektricitet kommer och går samt bristen på mat är ofta påtaglig.

De bättre bemedlade bor närmare stadskärnorna i högre standard där luften är bättre och systemen fungerar. Klasskillnaderna är stora och det är svårt att klättra uppåt. Fabriksjobb är en vanlig syssla och arbete är smutsigt farligt och skador är vanligt. Detta har lett till ett uppsving för androidproteser (cyborgs) vilka är vanligare idag. De flesta som får dessa har dock inte råd med några bättre modeller utan de är klumpiga, krånglar ofta och kräver mycket service.

Det är väldigt få Lunaner som sett levande mutanter, dessa förekommer enbart i labb där de fungerar som försöksobjekt i forskningsprojekt.

Lunas styre
Luna styrs av Lunarådet som är sprunget ur den gammal Katastrofkommiten. Rådet väljs ur väljs av en församling av företrädare av Lunas myndigheter och företag som officiellt jobbar för det ett gott liv för alla Lunaner. Rådet representerar samhällets toppskikt tillsammans med de företagsledare som väljer dem. Piraterna har en representant som fungerar som rådgivare i vissa frågor där hen kan kallas in för att bistå med ett uttalande i förhoppnignar att kunna undvika konflikter med piraterna. Rådets ordförande heter Walther Tharius, son till Horatio Tharius som ledde den ursprungliga katastrofkommitén under kriget mot Gastarna.

Luna kontrollerar även Rexstationerna på Terra och på pappret hela Terra. Tills sin hjälp för styrningen av Terra har de Terrarådet, en samlingslutning av representanter för Väktarna, Teknikerna och TMS.

Lunas Intresse i Terra
Då Luna hade ett stort behov av de stora mängder teknik från innan katastrofen, möjligheter till matproduktion och naturresurser som fanns på Terra var ett återvänande av högsta vikt. Då gastarna fortfarande var kvar var det dock uteslutet under många år. Först 14 år efter evakueringarna blev det dock aktuellt med ett återvändade i och med konstruktionen av den första Anti-Gast Generatorn, AGG’en.

För att undvika onödiga transporter av oraffinerat material fraktates det i samband med etableringen av Rexstationerna ner modulpacketerade produktionsanläggningar till Rex 1 där man arbetar dygnet runt för att förse Luna med välbehövliga resurser.

Rymdhamn Icarus
I omloppsbana över Lunanums utkant svävar rymdhamnen Icarus, en rymdstation som fungerar som skeppsvarv och hamn för majoriteten av trafiken till Luna. Icarus är kopplat till Lunas yta med en rymdhiss och fraktar gods och personer mellan ytan och rymdhamnen, flera hissschakt medger flera paralella transporter. Icarus tjänar som bas för Lunas rymdflotta och AsculaTek har en omfattande forskningsverksamhet på stationen.

 Adamas
Adamas är Lunas väktarkår och består av en okänd mängd kvinnliga elitsoldater specialtränade i närstrid och utrustade med det bästa Luna har att erbjuda. De agerar på order av Lunas millitära ledning och har stora mandat när de aktiveras. Sedan en tid tillbaka finns en gruppering stationerad på K-15.

Teknologi
Innan katastrofen stod tre kärnkraftverk för elproduktionen till Lunas städer och industrier men efter katastrofen så uppstod brist på kärnbränsle och oförmågan att bryta nytt. Under den här perioden gjordes stora framsteg i möjlighetrna att på stor skala utvinna energi från ravearna som kom att ersätta kärnkraften som Lunas primära kraftkälla. Reaktorerna går idag på lågfart och används för att jämna ut dalar i energiproduktionen och mata kritiska funktioner som skulle kunna lida under en dal i dansandet i kraftverken. Tack vare ravearna är energi en av de största resurserna som finns på Luna, åtminstonde så länge ravearna fortsätter samarbeta. Lexentaverket är Lunas största kraftverk och där flest raveare dansar.

 På Luna dominerar eldrivna fordon i städerna. Stora nät av monorail-tåg binder ihop områdena och medger förflyttning mellan bostäder och fabriker. De rikaste bor generellt i samma område som de jobbar i och ser ner på alla som måste flytta på sig i sin vardag. De värderar tiden högt och ser det som en statussymbol att kunna gå mellan sina olika förehavanden.

 Växthustorn konstruerades kring städerna för att kunna säkra matproduktionen och minimera beroendeställningen gentemot Terra vid en olycka som skulle slå slå ut rymdhamnen eller Terras accellerator. Att arbeta i växthusen är ofta ett uppskattat jobb, även om det kan vara slitigt på fälten så ånjuter man Lunas renaste luft. Den rena och syresatta luften från växthusen pumpas till de fina centrala delarna av städerna för att öka luftkvalitén centralt medan sämre luft från städernas utkanter pumpas in i växthusen och får passera genom ett par våningar innan den sen pumpas ut igen.

Städer

Lunanum. Lunas huvudstad och administrativa centra, här ligger även Lunas största sjukhus, Adventsjukhuset.

Lexenta. Staden är uppbyggd kring Lunas största kraftverk Lexentaverket.

Minvana. Ett industrikomplex med flera stora gruvor.

Terrarum. Tidigare ett gammalt industrikomplex som blev mottagningscentral för flyktingarna från Terra.  

Ascula. Namnet kommer från företaget AsculaTek som var de som etablerade sig där först. Staden, industrin och forskningskomplexen växte därefter